Chậu rửa bát Bauer BS 8143S

5.500.000 ₫ 5.500.000 ₫

Chậu Rửa Cata FRSD-1SV

11.800.000 ₫ 6.061.000 đ

Chậu rửa Cata CB 2

8.800.000 đ 2.103.000 đ

Chậu rửa Cata FRS 2SV

12.000.000 ₫ 2.576.000 đ

CHẬU RỬA BÁT FASTER FS 8245HB

5.500.000 đ 2.373.000 đ

CHẬU RỬA BÁT FASTER FS 8245HS

5.500.000 đ 1.490.000 đ

CHẬU RỬA BÁT FASTER FS 9243DB

4.000.000 đ 934.000 đ

CHẬU RỬA BÁT FASTER FS 9243

3.800.000 đ 1.261.000 đ

CHẬU RỬA BÁT FASTER FS 7843

1.800.000 đ 604.000 đ

CHẬU RỬA BÁT FASTER FS 8143N

1.900.000 đ 556.000 đ

CHỌN THEO THƯƠNG HIỆU