Chậu rửa bát Bauer BS 8143S

5.500.000 ₫ 5.500.000 ₫

Chậu Rửa Cata FRSD-1SV

11.800.000 ₫ 6.069.000 đ

Chậu rửa Cata CB 2

8.800.000 đ 2.113.000 đ

Chậu rửa Cata FRS 2SV

12.000.000 ₫ 2.586.000 đ

CHẬU RỬA BÁT FASTER FS 8245HB

5.500.000 đ 2.382.000 đ

CHẬU RỬA BÁT FASTER FS 8245HS

5.500.000 đ 1.500.000 đ

CHẬU RỬA BÁT FASTER FS 9243DB

4.000.000 đ 947.000 đ

CHẬU RỬA BÁT FASTER FS 9243

3.800.000 đ 1.272.000 đ

CHẬU RỬA BÁT FASTER FS 7843

1.800.000 đ 615.000 đ

CHẬU RỬA BÁT FASTER FS 8143N

1.900.000 đ 567.000 đ

CHỌN THEO THƯƠNG HIỆU