Bếp từ Teka IBC 72300

13.950.000 đ 11.368.400 đ

Bếp từ Teka IB 6030

19.000.000 đ 10.627.000 đ

Bếp từ Teka IB-6315

17.000.000 đ 11.100.000 đ

Bếp điện từ Teka VLTC 95 4L

53.559.000 đ 30.297.000 đ

Bếp từ Teka IB 702

13.849.000 đ 4.000.000 đ

Bếp điện từ Teka IR641

24.629.000 đ 7.777.000 đ

Bếp từ Teka IR 90 HS

45.199.000 đ 24.699.000 đ

Bếp điện từ Teka IT 645

23.860.000 đ 13.811.000 đ

Bếp từ Teka IRS 831

29.900.000 đ 9.304.000 đ

CHỌN THEO THƯƠNG HIỆU