Bếp điện từ Taka TK- IR02B

9.900.000 đ 4.929.000 đ

Bếp điện từ Taka TK-IR02C2

9.860.000 đ 2.450.000 đ

Bếp từ Taka I2EU

16.880.000 đ 3.000.000 đ

Bếp từ Taka TKI828N

16.800.000 đ 2.000.000 đ

Bếp từ Taka TK-I02B2

11.680.000 đ 2.009.000 đ

Bếp điện từ Taka IR3ND

17.800.000 đ 4.809.000 đ

Bếp điện từ Taka TK-I2NN

24.800.000 đ 7.349.000 đ

Bếp điện từ Taka IR2A2

13.800.000 đ 1.819.000 đ

Bếp điện từ Taka TK-IRO2B

12.000.000 đ 3.279.000 đ

Bếp từ Taka TKI828

17.800.000 đ 3.500.000 đ

CHỌN THEO THƯƠNG HIỆU