Bếp điện từ Fagor I-230TS

20,500,000 đ 5.632.000 đ

Bếp Điện Fagor 2V-33TS

16,650,000 đ 7.907.000 đ

Bếp Điện Fagor 2V-32TS

15,800,000 đ 9.397.000 đ

Bếp điện Fagor 2VFT-320S

16,900,000 đ 4.618.000 đ

Bếp điện Fagor 2VFT-330AS

17,900,000 đ 8.652.000 đ

Bếp điện Fagor VF-SLIDE63-S

19,950,000 đ 16.835.000 đ

Bếp điện Fagor VFI-400-I

12,950,000 đ 6.755.000 đ

Bếp Điện Fagor 2VFT-700AS

19,500,000 đ 9.737.000 đ

CHỌN THEO THƯƠNG HIỆU